تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

زمان پاسخگویی اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور

1

آقاي مهندس آل شیخ

 دوشنبه

2

خانم دكتر بیات مختاری

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

3

آقاي دكتر يوسف زاده

يكشنبه - دوشنبه - سه شنبه

4

آقاي ترابی

شنبه - یکشنبه - چهارشنبه

5

آقاي تقدیری

دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

6

خانم احمدی افزادی

سه شنبه

7

خانم دكتر حكم آبادي

سه شنبه - چهارشنبه

 8

 خانم رستگارمنش

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

9

آقاي دكتر  کدیور

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

 10

 خانم فضائلی جوان

 شنبه - سه شنبه

11

آقاي كوهستاني

شنبه - یکشنبه

12
آقاي دكتر سيرغاني 
 يكشنبه - دوشنبه - سه شنبه
 13 خانم دكتر شاهي
 يكشنبه - سه شنبه
 14 خانم دكتر عمادي 
يكشنبه - سه شنبه
15
آقاي دكتر صادقي
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
16
خانم دكتر سجادي
يكشنبه - سه شنبه