تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

آشنایی با مدیران گروه

نام مدیر گروه رشته های مربوطه
خانم احمدی افزادی الهیات، زبان و ادبیات عرب
خانم دكتر بیات مختاری علوم تربیتی ، روانشناسی
آقاي ترابی حسابداری
آقاي تقدیری مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت جهانگردی، علوم اقتصادی
خانم دكتر حکم آبادی شیمی
آقای دكتر سیرغانی حقوق
آقاي دكتر يوسف زاده
رياضي - آمار
آقای دكتر کدیور جغرافیا
آقاي کوهستانی فیزیک
خانم رستگارمنش زبان و ادبیات فارسی
خانم فضائلی جوان مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر
خانم دكتر عمادي
مهندسی کشاورزی