تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

شماره تلفن داخلی اعضای هیات علمی

نام واحد شماره داخلي
آقاي دکتر كديور 103
آقاي دکتر يوسف زاده 130
آقاي دکتر بينش 201
آقاي ترابي 210
آقاي دکتر سيرغاني 227
آقاي مهندس آل شيخ 227
خانم فضايلي جوان
209
خانم دکتر شاهي
230
خانم دكتر عمادي
202
خانم احمدي افزادي 225
آقاي کوهستاني 227
آقاي تقديري 217
خانم دكتر بيات مختاري 225
خانم دكتر حکم آبادي 209
خانم رستگارمنش
101
آقاي دكتر صادقي
205
خانم دكتر سجادي
 209