تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

رشته های کارشناسی ارشد

نام رشته نوع گرايش نام مدير گروه
رياضي محض آقاي دکتر شعباني
فيزيک هسته اي آقاي دكتر کوهستاني
زبان و ادبيات فارسي _____ آقاي دكتر صادقي
ادبيات كودك و نوجوان
جغرافيا برنامه ريزي روستايي خانم دكتر شاهي
مديريت توسعه پايدار روستايي